Årsmelding 2006


1 Organisasjon

FlerKult hadde 75 medlemmer pr. 31.12.2006.

Styre:

Leder:   Anne Berit Helland, Bergen Off. Bibliotek
Nestleder: Anne Kristin Undlien, Kristiansand folkebibliotek
Sekretær:  Ingeborg Westerheim, HiO, Avd. for journalistikk, bibliotek- og    info.fag
Kasserer:   Ulla-Britt Waagaard, Askim bibliotek
Vevredaktør: Päivi Särkelä, Det flerspråklige bibliotek, Deichmanske bibliotek
Styremedl.: Ae Eun Kim, Sola videregående skole
Styremedl.: Ester Niemi rystrøm, Vadsø bibliotek
Valgkomité: Kirsten Leth Nielsen, DFB, Deichmanske bibliotek
Aud Jorunn Aano, Stavanger bibliotek
Anne M. Olsen, Karmøy bibliotek

Revisor:  Anne Torill S. Lura, Stavanger bibliotek
2 Aktiviteter

2.1 Bibliotekutredningen

FlerKult har skrevet og sendt til ABM-utvikling Innspill vedr. samisk bibliotektjeneste og Kommentarer til delutredningen om Bibliotekene og det flerkulturelle Norge.  Styret har arbeidet med Høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014.

2.2 Kontakt med det nye Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Styret har tatt kontakt med IMDI og invitert representanter for IMDI på styremøte.  På møtet fikk vi presentert IMDi og direktoratets arbeid og planer og var enige om videre kontakt.  Informasjonen er videreformidlet på FlerKults nettsider og i medlemsbrev.

2.3 Det flerspråklige bibliotek (DFB)

DFB er behandlet i styrets høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014.

DFB fikk økt budsjett i forslaget til nasjonalbudsjett for 2007.

To av styrerepresentantene sitter på vegne av sine arbeidsplasser i Forum for flerspråklige bibliotek (FFB).

2.4 Asylmottakene og bibliotekene

Én konkret avtale mellom asylmottak og bibliotek er lagt ut på FlerKults nettsider.  Styret har etterlyst flere på BibliotekNorge.no.

2.5 Samiske bibliotektjenester

En styrerepresentant fra Vadsø bibliotek ble valgt inn i styret på årsmøtet i 2006 og har jobbet med kontakt med det samiske bibliotekmiljøet.  Flerkult har sendt innspill om samiske bibliotektjenester til Bibliotekutredningen.

2.6 Konferanser

FlerKult arrangerte to seminarer under Bibliotekmøtet i Trondheim om Mangfold og inkludering i det flerkulturelle samfunnet.  1,5 time med undertittel Integrasjonspolitikk og flerkulturalisme 23. mars og 2,5 timer med undertittel Behov for bibliotektjenester til urbefolkning, nasjonale og språklige minoriteter og det norske majoritetssamfunnet 25. mars.  Innleggene var ved Knut Kjelstadli, professor i historie, Christopher Gambert, Likestillings- og diskrimineringsobudet, Inger Frydendahl, Bibliotekstyrelsen i Danmark, John Gustavsen, journalist og forfatter, Rubina Afzal, Vollmose bibliotek, Danmark og Barbro Bolonassos, Fisksätra bibliotek, Sverige.

Seminarene ble finansiert med økonomisk støtte fra ABM-utvikling og Fritt Ord.

Det var godt oppmøte og engasjement blant deltakerne (47 deltakere første dag og 66 andre dag) som var både bibliotekledere og -ansatte og noen politikere.  Foredragene gav deltakerne både teoretisk bakgrunn og praktiske, gode idéer.  Styret er godt fornøyd med spennvidden og engasjementet seminarene skapte.  Vi tror seminarene trakk en del deltakere som ikke ellers ville reist på en egen konferanse om flerkulturelle bibliotektjenester.  Vi konkurrerte imidlertid med andre seminarer og tiden ble knapp bl.a. til formell og uformell samtale, debatt og nettverksbygging.

Styret sendte høsten 2006 i samarbeid med DFB  søknad til ABM-utvikling om midler til en nasjonal konferanse ved oppstart av Mangfoldsåret 2008.  Vi søkte også om at  ABM-utvikling skulle være samarbeidspartner om konferansen.

2.7 Nettsider og informasjon

FlerKult har opprettet en ressursbank på nettsidene www.flerkult.no.  Det er få innlegg foreløpig, men styret jobber i økende grad aktivt med å innhente informasjon om gode tiltak og kontaktpersoner.  Styret oppdaterer og videreutvikler nettsidene kontinuerlig.  Det er tidkrevende, men viktig arbeid.
Styret har sendt ut medlemsbrev på e-post med informasjon om FlerKults arbeid til sommer og til jul.

2.8. Mangfoldsåret 2008

Styret utarbeidet i oktober grunnlaget for NBFs høringsuttalelse om Stortingsmelding 17 (2005-2006) Markeringsår for kulturelt mangfold 2008 i samarbeid med Kirsten Leth Nielsen, DFB.  Anne Berit Helland deltok 10. oktober på høring om Mangfoldsåret hos Stortingets kulturkomité sammen med en delegasjon fra NBF.  Vi ønsket å markere bibliotekenes engasjement i det flerkulturelle samfunnet, at vi var positive til et mangfoldsår og ønsket å være en aktiv aktør, men at vi var kritiske til at få friske midler ble satt av til markeringsåret.

Styret har tatt kontakt med svensk bibliotekmiljø og arrangørene av Mångkulturåret 2006 i Sverige for å dra erfaring til planlegging av mangfoldsåret 2008.

3 Kurs, møter og seminarer

– FlerKult holdt årsmøte 22.3. under Bibliotekmøtet i Trondheim.
– Styret har avholdt 7 styremøter pr. telefon.
– Ingeborg Westerheim deltok på Samarbeidsforum mot rasisme 6.4. i regi av
Likestillings-og diskrimineringsombudet.
– Ulla-Britt Waagard og Ingeborg Westerheim deltok på NBFs kontaktmøte 19.- 20.10.
– Ulla-Britt Waagaard var med på etablering av et nettverk for flerkulturelle  bibliotektjenester i Østfold 17. oktober
– Styret hadde heldags styremøte i Oslo 30.10. med innlagte møter med IMDI  og organisasjonssekretær Espen Ophaug
– Päivi Särkelä og Anne Berit Helland har deltatt på ett møte hver i Forum for
flerspråklige bibliotek ved DFB
–  Relevante foredrag/innlegg:
– Anne Berit Helland om Flerkulturelle bibliotektjenester ved den nasjonale
nettverkssamlingen for Universell utforming og tilgjengelighet i Bergen 29.5.
– Anne Kristin Undlien ABMs biblioteklederkonferanse 23.-24.10
Bergen  23.3.2007
Anne Berit Helland   <sign.>
Anne Kristin Undlien
Ingeborg Westerheim
Päivi Särkelä
Ulla-Britt Waagaard
Ester Niemi Rystrøm