Årsmelding 2009

1. Organisasjon

Flerkult hadde 76 medlemmer per 31.12.2009.

Styre:
Leder: Ann-Britt Svane, Porsanger bibliotek
Nestleder: Runar Skrøvset, Det flerspråklige bibliotek
Sekretær: Eldrid Sørnes, Årstad videregående skole, Bergen
Kasserer: Solveig Bjordal, Deichmanske bibliotek, Stovner filial
Vevredaktør: Karianne Albrigtsen Aam, Hedmark fylkesbibliotek
Styremedlem: Soudabeh Alishahi, tidl. Friby-forfatter, Oslo
Styremedlem: Janicke Sørensen, Moss bibliotek

Valgkomité:
Anne Berit Helland
Päivi Särkelä
Ingeborg Westerheim

Revisor:
Anne Berit Helland


2. Aktiviteter

2.1. Årsmøte og medlemsmøte

Årsmøte med åpent medlemsmøte ble avholdt 6. mai 2009 på SAS-hotellet i Tromsø i tilknytning til Nordnorsk bibliotekkonferanse. Konferansens åpningsinnlegg, ”På vei mot en ny nasjon? Modeller for sameksistens i et sammensatt samfunn” av professor Knut Kjeldstadli ved UiO, ble holdt på Flerkults initiativ.

Det kom innvendinger mot virkeplanen, som noen mente hadde for mange punkter og var for generell. Styret fikk i oppgave å revidere virkeplanen, slik at den blir mer konkret.

De avtroppende styremedlemmene Ardashir Esfandiari, Ulla-Britt Waagaard og Ingeborg Westerheim ble takket for innsatsen. Soudabeh Alishahi, Runar Skrøvset (ikke til stede) og Janicke Sørensen (ikke til stede) ble valgt inn i styret ved akklamasjon.

Etter årsmøtet holdt Ingeborg Westerheim forelesningen «Ideer til flerkulturelle tiltak i biblioteket». Leder for Det flerspråklige bibliotek, Kirsten Leth Nielsen, presenterte i den forbindelse DFB og deres nye tilbud.

2.2. Styremøter

Styret har avholdt seks styremøter i perioden:
04.06.2009 Telefonmøte
17.09.2009 Telefonmøte
27.10.2009 Telefonmøte
08.12.2009 Telefonmøte
02.02.2010 Telefonmøte
18.03.2010 Fysisk møte, Hamar

2.3. Styrets deltakelse på kurs, møter og konferanser

Ann-Britt Svane representerte Flerkult og Norsk bibliotekforening på Mangfoldsårets erfaringskonferanse på Dansens hus i Oslo 25. mai 2009.

Ann-Britt Svane, Solveig Bjordal og Runar Skrøvset deltok på nettverksmøte i Flerkulturelt biblioteknettverk i Oslo 9. oktober 2009. Møtet ble holdt i tilknytning til lanseringen av Det flerspråklige biblioteks nye nettsider og grafiske profil.

Ann-Britt Svane deltok på NBFs kontaktmøte på Jevnaker 29.-30. oktober 2009.

Runar Skrøvset deltok på NBFs organisasjonskurs i Oslo 14.-15. januar 2010.

Flerkult har fått satt av tid til en forelesning under Bibliotekmøtet på Hamar 18. mars 2010. Soudabeh Alishahi vil fortelle om Friby-ordningen og hennes erfaringer som Friby-forfatter.

2.4. Virkeplan

Styret har gjennomgått virkeplanen og ikke funnet grunn til å gjøre store endringer. Ny virkeplan ble vedtatt under styremøtet 8. desember 2009.

2.5. Bibliotekmeldingen

Flerkult ble bedt av NBF om å gi sine innspill til Bibliotekmeldingen. Styret hadde en rekke kommentarer til kapittel 12 (Bibliotektjeneste til samar, nasjonale minoritetar og andre minoritetsspråklege), der man bl.a. påpekte viktige faktafeil. Generelt mente styret at kapittelet, og meldingen for øvrig, lider under mangelen på konkrete tiltak.

Deler av Flerkults innspill ble tatt med da NBF leverte sin uttalelse til Stortingets kulturkomité.

2.6. Nettsider og informasjon

Flerkult har fortløpende lagt ut informasjon om sitt arbeid på www.flerkult.no. I juni og desember sendte styret ut nyhetsbrev per e-post til alle Flerkult-medlemmer. Også Biblioteknorge-listen har blitt brukt som informasjonskanal, bl.a. til å oppfordre landets bibliotek til å melde inn aktiviteter til ressursbanken. Styret har eget brukernavn og passord til Flerkulturelt bibliotekknettverk sitt forum (tilknyttet hjemmesidene til Det flerspråklige bibliotek: www.dfb.deichman.no).

Styret ønsket å profilere bibliotekene i sammenheng med Morsmålsdagen 21. februar 2010, og skrev innlegg til Aftenposten og Dagbladet, men som dessverre ikke kom på trykk.

Lakselv, 23.02.2010.

Ann-Britt Svane (sign.)
Runar Skrøvset
Eldrid Sørnes
Solveig Bjordal
Karianne A. Aam
Soudabeh Alishahi
Janicke Sørensen