Årsmelding 2010

1. Organisasjon

Flerkult hadde 80 medlemmer per 31.12.2010.

Styre:

Leder: Sophie Essmat, Sandefjord folkebibliotek og Teigar ungdomsskole
Nestleder: Runar Skrøvset, Det flerspråklige bibliotek
Kasserer: David Beadle, Haram folkebibliotek
Sekretær: Janicke Sørensen, Moss bibliotek
Vevredaktør: Ann-Britt Svane, Porsanger bibliotek
Styremedlem: Soudabeh Alishahi, tidl. Friby-forfatter, Oslo
Styremedlem: Mette Hartander, Lofsrud skole

Valgkomité:

Anne-Kristin Undlien, Kristiansand folkebibliotek
Solveig Bjordal, Deichmanske bibliotek, Stovner
Karianne Aam, Hedmark fylkesbibliotek

Revisor:

Anne Berit Helland, Bergen off. bibliotek
Margareta Rosfelt, Bergen off. bibliotek
2. Aktiviteter

2.1. Årsmøte og medlemsmøte

Årsmøte med åpent medlemsmøte ble avholdt 18. mars 2010 på Scandic hotell på Hamar i tilknytning til Det 72. norske bibliotekmøtet. I forkant av møtet holdt styremedlem Soudabeh Alishahi et foredrag om Friby-ordningen og sine erfaringer som Friby-forfatter.

Sophie Essmat (leder), Mette Hartander og David Beadle (ikke til stede) ble valgt inn i styret ved akklamasjon. De avtroppende styremedlemmene Karianne Aam, Solveig Bjordal og Eldrid N. Sørnes ble takket for innsatsen.
2.2. Styremøter

Styret har avholdt seks styremøter i perioden:

22.04.2010 Telefonmøte
22.06.2010 Telefonmøte
06.10.2010 Telefonmøte
05.01.2011 Telefonmøte
17.02.2011 Telefonmøte
03.05.2011 Telefonmøte

2.3. Styrets deltakelse på kurs, møter og konferanser

Sophie Essmat, Mette Hartander og Janicke Sørensen deltok på IFLAs satelittkonferanse ”Libraries in a multicultural society” i København 16.-18. august 2010. Deltakelsen ble delfinansiert av private stipender fra Norsk Bibliotekforening og Bibliotekarforbundet.

Mette Hartander deltok på NBFs kontaktmøte for tillitsvalgte 28.-29. oktober 2010.

Soudabeh Alishahi, Sophie Essmat, Janicke Sørensen, Mette Hartander og Runar Skrøvset deltok på ”Fornuft og følelsar. Ein konferanse om språkforståing og leselyst i eit fleirkulturelt Noreg” i Oslo 18. november 2010, arrangert av Foreningen !Les.

Flerkult har fått satt av tid til en forelesning under Nordnorsk bibliotekkonferanse i Alta 26. mai 2011. Der vil biblioteksjef i Sør-Varanger, Hildur Eikås, holde foredraget ”Norsk-russiske bibliotektjenester. Utvikling fra lokalt til nasjonalt nivå?”.
2.4. Artikler og innlegg i media

”Lettleste bøker for ALLE” av Sophie Essmat ble trykket i Bok og bibliotek 4/2010.

”Flerkult, NBFs spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester” (parallelt på norsk og engelsk), signert Sophie Essmat, sto på trykk i en spesialutgave av Barnebokforum (medlemsbladet til IBBY Norge) som ble delt ut under den internasjonale IBBY-kongressen i Spania høsten 2010.

”Ein uhaldbar situasjon rundt lettleste bøker på norsk” av David Beadle kom på trykk i Bibliotekforum 2/2011.

Styret forsøkte også å få antatt en artikkel i riksmedia i anledning morsmålsdagen 21. februar, uten å lykkes.
2.5. Bibliotekpolitiske innspill

NBF ba styret i Flerkult om å komme med sine kommentarer til NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet, som Østberg-utvalget presenterte 1. juni 2010. Innspillet fra Flerkult, som NBF ville bruke som grunnlag for sin høringsuttalelse, peker bl.a. på at folkebibliotekene i altfor liten grad anerkjennes som potensiell bidragsyter i samarbeid med barnehagene.

I tillegg har Sophie Essmat og Runar Skrøvset vært med i en arbeidsgruppe nedsatt av NBF med sikte på å gi innspill til det statlige Inkluderingsutvalget i deres arbeid med en utredning om integrerings- og inkluderingspolitikken i Norge. Gruppa leverte et fyldig notat om bibliotekenes viktige rolle i integreringen, inkl. hvorfor og hvordan ressurs- og kompetanseheving for bibliotek/bibliotekarer kan lønne seg.
2.6. Arbeid med lettleste bøker på norsk

Styret har i perioden vært engasjert i spørsmålet om lettleste bøker på norsk for utlendinger, der vi mener tilbudet ikke er på langt nært godt nok, jf. artiklene vi har skrevet om temaet. Vi har møtt Leser søker bok og vært i dialog med det svenske LL-förlaget for å se nærmere på hvor skoen trykker og hva som eventuelt kan gjøres, samt se om det er avgjørende forskjeller mellom Norge og Sverige mht. støtteordninger o.l.
2.7. Nettsider og informasjon

Flerkult har fortløpende lagt ut informasjon om sitt arbeid på www.flerkult.no. I juni og desember sendte styret ut nyhetsbrev per e-post til alle Flerkult-medlemmer. Også Biblioteknorge-listen har blitt brukt som informasjonskanal. Styret har eget brukernavn og passord til Flerkulturelt bibliotekknettverk sitt forum (tilknyttet hjemmesidene til Det flerspråklige bibliotek: www.dfb.deichman.no).

 

04.05.2011, Sophie Essmat (sign.)
Runar Skrøvset
David Beadle
Janicke Sørensen
Ann-Britt Svane
Soudabeh Alishahi
Mette Hartander