Ny i Buskerud

 

Hva

Type tiltak: Innredning av sone, omorganisering av medier, sosiale aktiviteter

Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss)

  1. Møter/deltakelse (eks. språkkafé, debatt, interessefellesskap).
  2. Inspirasjon/opplevelse (eks. tilgang til litteratur/film/musikk, forfatterbesøk).
  3. Læring/oppdagelse (eks. læringsressurser, klassebesøk, språkkafé, foredrag).

Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord)

Hensikten med Ny i Buskerud har vært å undersøke hvordan bibliotekene kan gi nykommere et bedre og mer målrettet bibliotektilbud. Prosjektet har hatt som mål å teste ut modellen «Ny i byen/ny i bygda» i to folkebibliotek i Buskerud.

Ideen var å lage et bibliotek-konsept for mennesker som er nye i et lokalsamfunn. To prinsipper skulle ligge til grunn for arbeidet: Prosjektet skulle bygge på kunnskap om nykommernes ønsker og behov, og det skulle ta utgangspunkt i interesser som nykommere har til felles.

Prosjektet var todelt. Den ene delen besto i å etablere en sone for nykommere i to folkebibliotek i Buskerud, og legge til rette for målrettede aktiviteter i tilknytning til sonen. Dette arbeidet er beskrevet i en veileder som er ligger på nett: http://buskerud.fylkesbibl.no/wp-content/uploads/2014/10/veileder-Ny-prosjektet.pdf

Den andre delen av prosjektet handlet om å tilrettelegge for nykommere på nett. Det ble laget en betaversjon av et nettsted, men arbeidet ble ikke ferdigstilt. Den foreløpige versjonen kan du se her: http://nyieiker.no. Sone og aktiviteter ble prioritert etter ønske fra Nasjonalbiblioteket.

Erfaringene fra prosjektet er samlet i en rapport: http://buskerud.fylkesbibl.no/wp-content/uploads/2014/09/Prosjektrapport-Ny.pdf

Hvem

Målgruppe: Nykommere, primært voksne

Hvor mange har benyttet seg av tilbudet/tjenesten? Mangler tall, 20-30 på språkkafe hver uke

Hvorfor

Hvorfor vil du anbefale dette tiltaket?

Prosjektet har bidratt til at bibliotekansatte har fått mer kunnskap om nykommeres behov, og at de har undersøkt hvordan bibliotekene kan spille en viktigere rolle for nykommere. Det har dessuten ført til økt deltagelse fra flere målgrupper, og til at nye målgrupper har oppdaget biblioteket.

Språkkafé er startet opp som et målrettet tilbud til nykommere som vil øve seg på å snakke norsk.

Hvordan

På hvilken måte imøtekommer dette tiltaket ønsker og behov hos et flerkulturelt publikum?

I NY!-sonene ble det plassert et utvalg ordbøker, språkkurs, bøker på ulike språk, bøker med enkel tekst, lydbøker, bøker og filmer om lokalsamfunnet, skjønnlitteratur av lokale forfattere, kart, brosjyrer og informasjonsmateriell. Utvalget skulle vise vei videre innover i biblioteket, og ut i lokalsamfunnet.

NY!-sonene hadde også Mac/PC-er. Den ene skal fungere som språkstasjon/studieplass, og den andre skal invitere til å gjøre seg kjent med lokalsamfunnet.

Bibliotekene kjøpte inn lisenser til språkkurset Min vei.

En digital informasjonstavle/projektor på veggen i NY!-sonen brukes til å formidle lokal informasjon. Den kan også brukes ved klassebesøk fra Voksenopplæringen.

Språkkafé ble startet opp som et målrettet tilbud til kvinner som vil øve seg på å snakke norsk og møte andre i samme situasjon. Det ble også laget utstillinger i samarbeid med lokale aktører, som viste fram ulike kulturer og aktiviteter.

Har du noen praktiske råd til andre som vil prøve dette tiltaket? Er det noe som kunne vært gjort annerledes?

Prosjektet forutsatte at det skulle «skje noe» i NY!-sonen, slik at den la til rette for sosiale og kulturelle opplevelser. Eksempler på dette kunne være lesesirkler, avisgrupper, utstillinger (gjerne med bidrag fra målgruppa), bokprat og forfatterintervjuer. Det var også aktuelt å invitere lokale

organisasjoner, foreninger, interessegrupper og lignende til å presentere seg i biblioteket. Denne delen av prosjektet har vært krevende å gjennomføre i en hverdag med begrensede arbeidsressurser. Slike tiltak forutsetter at bibliotekene utvikler gode samarbeidsrelasjoner i nærmiljøet og rekrutterer frivillige.

Ressurser

Hvor mange ansatte har vært involvert i tiltaket? 5-6 personer i hvert bibliotek, i tillegg til prosjektleder

Antall arbeidstimer knyttet til tiltaket: Tilpasses tilgjengelige stillingsressurser. Krever størst arbeidsinnsats i starten.

Utgifter: Tilpasses budsjett. Kan i stor grad baseres på omorganisering av det man har. Innkjøp av kaffe, te og kjeks til språkkafe.

Eventuelle inntekter: 150000 i tilskudd fra Nasjonbalbiblioteket

Eventuelle samarbeidspartnere: Lokale foreninger og organisasjoner, se prosjektrapport

Har du tips til relevant litteratur/nettsteder på dette området?

Prosjektrapport: http://buskerud.fylkesbibl.no/wp-content/uploads/2014/09/Prosjektrapport-Ny.pdf

Veileder: http://buskerud.fylkesbibl.no/wp-content/uploads/2014/10/veileder-Ny-prosjektet.pdf

Kontaktinfo

Camilla Sørbye
E-post: camilla.sorbye@bfk.no
Telefon: 32 04 54 77
Buskerud fylkesbibliotek

Type bibliotek: Folkebibliotek, Fylkesbibliotek

Når ble tiltaket gjennomført? Prosjektperiode 2013-2014, videreført i 2015