Internasjonal kafé

Idébank. Internasjonal kafé på Fusa bibliotek. Dette er eit samarbeid med Flyktningstenesta, Fusa bibliotek, frivillige organisasjoner i Fusa og Fusa frivilligsentral. Målet er å samle innflyttarar med internasjonal bakgrunn og norske fusingar, slik at me kan bli kjent med kvarandre. Me har hatt markering av FN-dagar som Morsmålsdag 21. februar og Verdens dag mot rasisme og Verdens poesi dag 21. mars. Det er fellesbord med medbrakt mat, og det har blitt forskjellig spennande smakar. Eit arrangement ope for alle og gratis.

Hva

Type tiltak : Internasjonal kafé
Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss)
A. Møter/deltakelse (eks. språkkafé, debatt, interessefellesskap).
B. Inspirasjon/opplevelse (eks. tilgang til litteratur/film/musikk, forfatterbesøk).
C. Læring/oppdagelse (eks. læringsressurser, klassebesøk, språkkafé, foredrag).

Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord) :
Vi hadde våren 2015 to arrangement ved Fusa folkebibliotek som vi kalla Internasjonal kafé. Vi la arrangementa bevisst til to FN-dagar: 21. februar «Den internasjonale morsmålsdagen» 21. mars. » Den internasjonale dagen mot rasediskriminering/ Verdas diktdag».
Målet er kulturell integrering av flyktningar og andre innvandrargrupper. Desse deltok aktivt både i kulturprogram og i gjennomføring av kafedelen.
Vi planlegg liknande arrangement til hausten med tema» Friluftslivets år» 26. september og «FN-dagen» 24. oktober. Arrangementet er i samarbeid med Flyktningetenesta og Frivilligsentralen.

Hvem

Målgruppe :  Vaksne
Hvor mange har benyttet seg av tilbudet/tjenesten?
50-70 menneske pr. arrangement.

Hvorfor

Hvorfor vil du anbefale dette tiltaket?
Arrangementet  ga rom for at «nye nordmenn» fekk formidla noko av sin kultur til andre gjennom ulike kulturelle uttrykk frå poesi, song, musikk og dans til matkultur. Vi fekk bruka biblioteket som møteplass, noko som fungerte veldig bra.

Hvordan

På hvilken måte imøtekommer dette tiltaket ønsker og behov hos et flerkulturelt publikum?
Som nemnt før, opna vi for at dei med ein annan kulturell bakgrunn enn norsk fekk formidla sin kultur. Det var t.d. framføring av dikt på spansk og russisk. Arrangementet fungerer som ein god møteplass der folk i same situasjon kan møtast på tvers av etninsitet og nasjonalitet.

Har du noen praktiske råd til andre som vil prøve dette tiltaket?
Er det noe som kunne vært gjort annerledes?
Biblioteket er ein god arena for denne typen kulturmøte og bør søka samarbeid med dei som arbeider mot målgruppa til dagleg t.d. vaksenopplæringa og flyktningetenesta. Det er få stønadskjelder til denne typen arrangement og vi ser at vi treng tid for å skaffa naudsynt finansiering for å gjera det til permanente tiltak.

Ressurser

Hvor mange ansatte har vært involvert i tiltaket?
3
Antall arbeidstimer knyttet til tiltaket:
18 timer pr. arrangement
Utgifter
2000 kroner – mest til annonsering
Eventuelle inntekter
0
Eventuelle samarbeidspartnere
Flyktningetenesta i kommunen og Fusa frivilligsentral

Kontaktinfo

Erik Vangsnes
E-post:  erik.vangsnes@fusa.kommune.no
Telefon 56580100
Fusa folkebibliotek

Type bibliotek :  Folkebibliotek
Når ble tiltaket gjennomført? Vår 2015