Referat fra styremøte 06.11.2015

Styret møttes i tilknytning til Flerkulturelt bibliotekmøte i regi av Det flerspråklige bibliotek (5. november).  Vi vil oppfordre enda flere til å møte på disse inpirasjonsdagene med flerkulturelt fokus. Det er gratis å delta! Det arrangeres to møter i året  – vår og høst.
Styret forbereder et seminar på bibliotekmøtet i mars med tittel «Nøkkel til Norge».

Til stede: Camilla Sørbye, Hanne Sveen, Sophie Essmat, Nina Stenbro og Sonja-Kristin Granaas.
Tid og sted: 06.11.2015, Nasjonalbiblioteket, Solli plass
Referent: Sonja-Kristin Granaas
Neste styremøte: Medio desember

Saker: 1. Medlemskontingenter – enklere innmelding i Flerkult, og rekruttering av nye medlemmer. Camilla har fått tilbakemelding på at det er kronglet å melde seg inn i Flerkult. Det kommer ikke godt nok fram på vår hjemmeside, hvordan man skulle melde seg inn, og det ble mange ”klikk” på siden, før man fikk opp fullstendig informasjon. På innmeldingssiden til NBF bør det også være mulig å hake av for innmelding til for eks. spesialgruppene eller lokalavdelingene. Vi diskuterte også behovet for å rekruttere flere medlemmer, og hvordan vi burde gå fram for å nå ut til potensielle medlemmer. Ett av forslagene var å reklamere på Bibliotek-Norge lista, og tilby gratis medlemskap ut året. Det ble også foreslått å lyse ut to stipender blant flerkultmedlemmene, dette kunne for eksempel dekke konferanseavgift til deltakelse på det 75. Norske bibliotekmøte i Tromsø i mars 2016.
Konklusjon: vi må bli flinkere til å synliggjøre medlemsfordeler, og i større grad nå ut til de som har flerkulturelle bibliotektjenester som arbeidsfelt.

2. Seminar ”Nøkkel til Norge” – Planlegging av innhold og deltakere til seminaret i forbindelse med NBF-konferansen i Tromsø. Seminaret ”Nøkkel til Norge” i regi av Flerkult blir en del av programmet på det 75. bibliotekmøtet i mars. Camilla har gjort en veldig god jobb med å få ”solgt seminaret inn” som en del av programmet på bibliotekmøtet. Digital deltakelse og fysisk tilstedeværelse er det overordnete tema for konferansen. Seminaret blir en parallellsesjon, der Norsk bibliotekforening dekker møteromsutgiftene, mens Flerkult dekker utgifter til paneldeltakere og evt. ordstyrer. Seminaret vil blant annet følge opp tråden fra årsmøte til Flerkult, der vi oppfordrer bibliotekene til å praktisere en mer likeverdig behandling av bibliotekbrukerne; uavhengig av om brukerne har status som papirløse eller bostedløs, og at disse gruppene må få tilgang til bibliotektjenester i likhet med dem, som kan framvise legitimasjon og kan oppgi en bostedsadresse. Seminaret vil også presentere resultater fra en spørreundersøkelse initiert av Flerkult, som blir sendt ut til folkebibliotekene angående bibliotekenes tilbud og tjenester til flyktninger, asylsøkere og papirløse. Vi ser for oss at seminaret blir et erfaringsutvekslingsseminar med en representant fra Nasjonalbiblioteket (vi ønsker oss Aslak Sira Myhre), ett av storbybibliotekene som har inngått avtale med Bymisjonen eller andre organisasjoner (for å dekke evt. tap ved utlån til bostedsløse eller papirløse) en politiker (fortrinnsvis fra Troms) og gjerne en bibliotekbruker som har behov for, eller benytter seg av de flerkulturelle bibliotektjenestene, som folkebibliotekene tilbyr.  Nina spør Ann Kristin Undlien, bibliotekleder ved Kristiansand bibliotek, Sonja-Kristin tar kontakt med Tromsø bibliotek, mens Camilla tar kontakt med Nasjonalbiblioteket.

3. Evt. Deltakelse på seminar; Camilla og Hanne deltar på Fylkesbiblioteket i Akershus sitt seminar «Biblioteket – en tverrkulturell møteplass» 3. desember.