Referat fra styremøte i FlerKult 12.juni 2017

Styret har avholdt telefonmøte.

Tilstede: Oddbjørn Hansen, Anne Thuv, Nina Stenbro, og Heidi Berg Kjuus (ref.)
Forfall: Bente Holmen Eriksen og Brita Esaiassen.

Sak 1. Konferanse om språkkafe

Konferansen ble fulltegnet på tre dager og det er mange på venteliste. Det ser ut som om alle i styret har anledning til å komme på konferansen. Vi tar et styremøte i forkant av konferansen kl. 8:30 den 19.9. på Buskerud fylkesbibliotek. Møterom er bestilt.

Sak 2. Kontaktperson i hovedstyret

NBFs hovedstyre ønsker å ha bedre kontakt mellom hovedstyret og lokallagene og spesialgruppene. Vår kontaktperson i hovedstyret er Anne Kristin Undlien, Biblioteksjef i Kristiansand. Flerkult er positive til å ha en direkte kontakt med hovedstyret og Oddbjørn har hatt en telefonmøte med Anne Kristin. Hun kan gi oss råd mht kampanjer, strategier og lignende, og være en hjelp i praktiske og organisatoriske saker.

Sak 3. Bibliotekmøte 2018 i Sandefjord

NBF ber om at Flerkult foreslår et seminararrangement innen 1. september. Vi jobber videre med forslagene som kom under møtet og holder hverandre informert på epost.

Sak 4. Flerkult og feiring av morsmålsdagen

Stilles i bero foreløpig.

Sak 5. Økonomi

Anne tar et møte med forrige kasserer for å få en gjennomgang av regnskapsrutinene. Midlene i år vil gå til konferansen om språkkafeer. Vi vil muligens trenge å omfordele midler slik at vi kan øke reisebudsjettet.
Sak 6. NBFs årlige Organisasjonsmøte 18.-19. oktober i Oslo

NBF sentralt dekker alle møteutgifter for én representant fra hver spesialgruppe. Anne reiser og får dekket alle utgiftene. Oddbjørn kommer mest sannsynlig også til å delta.

Eventuelt

Oddbjørn informerte om status på DFB etter omorganiseringen og overflyttingen til NB.

Heidi Berg Kjuus, 13.6.17