Vedteker

Vedtekter for Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester

§ 1. Formål

Det flerkulturelle Norge innbefatter språklige minoriteter, urbefolkning, nasjonale minoriteter og det norske majoritetssamfunnet.

Spesialgruppen skal bidra til:
– å sette flerkulturelle bibliotektjenester på dagsorden
– at politiske signaler blir fulgt opp økonomisk
– økt bevisshet i bibliotek-Norge og blant myndighetene
– idéutveksling, faglig utvikling og nettverksbygging

§ 2. Medlemskap

Som medlemmer kan opptas alle NBFs medlemmer.

§ 3. Stemmerett

Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent til NBF og til spesialgruppen. Hvert medlem har en stemme og kan ikke stemme ved forfall. Bibliotek, institusjoner og organisasjoner kan avgi stemme ved fullmakt.

§ 4. Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år. Tid, sted og dagsorden for møtet skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 4 ukers varsel. Saker medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet, sendes styret minst 2 uker før møtet.

Årsmøtet skal behandle:

1. Årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Virkeplan for kommende periode
4. Budsjettforslag
5. Innkomne forslag
6. Valg:
1. Leder
2. Styremedlemmer
3. Revisorer
4. Valgkomité

Hvis vedtektene ikke bestemmer noe annet, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. Hvis det forlanges av ett medlem, skal valgene skje skriftlig.

§ 5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret og skal innkalles dersom minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel og senest 4 uker etter at styret har mottatt begrunnet krav om dette.

§ 6. Styret

Spesialgruppen ledes at et styre på 7 medlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Leder velges ved særskilt valg. Halvparten av styremedlemmene skal være på valg hver gang. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede eller har deltatt aktivt i beslutningsprosessen. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 7. Kontingent

Kontingenten til spesialgruppen fastsettes av årsmøtet. Årlig kontigenten settes til 250,- for insitusjoner, 100,- for personlige medlemmer.

§ 8. Regnskap – revisjon

Regnskap følger årsmøteperioden og avsluttes 1 1/2 måned før årsmøtet. Regnskapet føres av en kasserer valgt av og blant styrets medlemmer og revideres av 2 personer valgt av foregående årsmøte.

§ 9. Vedtektsendringer

Forslag til endringer i disse vedtekter må være innsendt til styret minst 3 uker før årsmøtet. Endringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer og må godkjennes av hovedstyret i Norsk bibliotekforening.

§ 10. Nedlegging

Nedlegging av gruppen krever 2/3 flertall ved uravstemming. Spørsmål om å nedlegge spesialgruppen avgjøres av NBFs landsmøte. Ved nedlegging tilfaller gruppens midler og arkiv NBF.